วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการจัดการความรู้ CAS-KM / Show & Share Development ที่ผ่านมา มีเป้าหมายที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพื่อสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดนโยบายผลักดันให้มีการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กรทุกหน่วยงานของวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้เพื่อสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับบุคลากรทุกฝ่าย อย่างยั่งยืนและกำหนดเป็นแนวทางการจัดการความรู้โดยการมีส่วนร่วมของทุกสำนัก ทุกคณะ และทุกสาขาวิชาได้ถือปฏิบัติ

 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเข้าใจ และเห็นความสำคัญ ประโยชน์ของการจัดการความรู้มากขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการดำเนินการจัดการความรู้กับผู้เชี่ยวชาญ และระหว่างหน่วยงานภายใน ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปจัดการความรู้ในส่วนงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจของวิทยาลัย โดยใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพให้มีความก้าวหน้า นำพาวิทยาลัยไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไป คณะกรรมการจัดการความรู้ของวิทยาลัยจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น